Úvod: Zvládnutie súčasných výziev pri výcviku hasičov pomocou inteligentných okuliarov

Ako reagovať na neznáme situácie? Je to buď zvedavosť, alebo strach. Naopak, profesionálni hasiči sú vyškolení na to, aby reagovali primerane, chránili ľudské životy pred poškodením a tovar pred škodami.

Stupeň incidentov je rôzny, od záchrany ľudí z horiaceho domu alebo horiaceho elektrického auta až po prácu s nebezpečnými látkami. Najmä hybridné alebo elektrické automobily a autobusy sú na cestách novinkou a v prípade nehody si vyžadujú osobitné zaobchádzanie. Keďže sú v súčasnosti pomerne drahé, a preto sa ťažko implementujú do moderného výcviku hasičov, je vhodné otestovať ďalšie riešenia.

Nadnárodný projekt EÚ “FIGHTARs” obohacuje súčasný výcvik hasičov o imerzívne technológie, ako je rozšírená realita. To umožňuje veliteľom zásahov v reálnom čase trénovať špecifické operácie na 3D modeli, ako je napríklad rozrezanie karosérie vozidla na záchranu cestujúcich alebo hasenie požiaru. Projektové konzorcium pozostáva zo štyroch profesionálnych hasičských výcvikových organizácií z Českej republiky (SPSCH Pardubice), Estónska (Estonian Academy of Security Sciences), Litvy(Fire Fighters Training School) a Slovenska (Žilinská univerzita). Sprevádzajú ich odborníci z Nemecka (SBG Drážďany) a Cypru (SCP SERV) na integráciu imerzívnej technológie do odbornej prípravy.

Počas dvoch rokov trvania projektu, od 20. 11. do 22. 10., budú partneri projektu vyvíjať, testovať, vyhodnocovať a prenášať vhodné scenáre školení s rozšírenou realitou a 360° videom pre odborníkov a študentov. Tieto scenáre a ďalšie ponuky budú začlenené do plánovaných imerzných výcvikových centier pre výcvik moderných hasičov v štyroch odborných vzdelávacích inštitúciách.

Čo je rozšírená realita (AR)?

Reálny a digitálny svet sa každým dňom prekrývajú viac a viac. Používanie smartfónov a tabletov obohacuje našu každodennú komunikáciu v práci aj v súkromnom živote. Aplikácia interaktívnych 3D objektov (= hologramov) poskytuje priestor na ich integráciu do odborného poradenstva a vysvetľovania neviditeľných procesov. Na zobrazenie hologramov je potrebná špecializovaná technológia, ako sú inteligentné okuliare (okuliare s rozšírenou realitou alebo AR okuliare), smartfóny alebo tablety. Používanie inteligentných okuliarov umožňuje používanie bez použitia rúk.

V súčasnosti nie je žiadna alebo je menej skúseností s uplatňovaním AR v triede alebo pri živom výcviku hasičov.

Rozšírená realita je najlepšia pri poskytovaní technických a procedurálnych znalostí, ako je asistencia v reálnom čase, keď e. g. zaobchádzanie s nebezpečnými látkami. Takzvaná vzdialená podpora AR umožňuje odborníkovi poskytovať audiovizuálnu podporu prostredníctvom hlasu a hologramov, v podobe živého prenosu, odborné poradenstvo hasičom pri výcviku. Potrebný hard- a softvér je uvedený nižšie, pri práci e. g. s produktmi spoločnosti Microsoft.

 

Príklad vzdialeného školenia AR v chémii:
https://www.youtube.com/watch?v=pdKW-hF20jI

Pri odbornej príprave na technicky zložitejšie alebo nebezpečnejšie situácie interaktívne digitálne dvojčatá AR alebo interaktívne digitálne kópie skutočných objektov, napr. g. elektrické autá sú vhodné. Zvyčajne nie sú k dispozícii žiadne riešenia na mieru. Preto ich musí naprogramovať softvérový programátor.

Výsledky prieskumu

Možno sa pýtate: Je rozšírená realita (AR) potrebná pri výcviku hasičov? Pozrite si, čo o tom v apríli 2021 povedalo viac ako 60 hasičov (online prieskum).

 • EXISTUJÚCE SKÚSENOSTI: Len 7 z nich malo predchádzajúce znalosti o rozšírenej realite v porovnaní s približne 30 hasičmi, ktorí už vyskúšali okuliare virtuálnej reality (simulujúce nebezpečné prostredie).

 

 

 

 • PREFEROVANÉ SCENÁRE UČENIA: Školenia obohatené o rozšírenú realitu považovalo za užitočné približne 80 % respondentov, napríklad pri hasení horiaceho vozidla a pri práci s nebezpečnými látkami. Približne 70 % vidí potenciál využitia rozšírenej reality v scenári záchrany človeka, na rozdiel od 60 % pri nácviku rezania havarovaného auta.

 

Zoznámte sa s hasičmi (časť 1)

Ste zvedaví, čo motivuje hasičov, aby boli hasičmi, a čo považujú za zaujímavé, keď premýšľajú o použití rozšírenej reality v triede a na živom výcviku? Pýtame sa štyroch z nich.

1. Ako sa voláte a kde pracujete?

Volám sa Stella Polikarpusová a pracujem ako docentka na Estónskej akadémii bezpečnostných vied (EASS).

2. Prečo ste sa stali hasičom?

V roku 2000 som začal študovať na EASS, aby som sa stal požiarnym inžinierom. Pri prijímacej skúške na EASS som povedal: “Chcem sa naučiť tento odbor, pretože 18 rokov som žil sám pre seba a teraz chcem začať pomáhať iným.” Prijali ma na školu a potom som musel začať plniť sľub, ktorý som dal na pohovore. Celá moja kariéra je poznačená mottom estónskej záchrannej služby: “Ctiť Boha a chrániť blížneho”. Mali sme štvorročné učebné osnovy a začali sme základným hasičským výcvikom. Takže po druhom ročníku som v lete mohol začať pracovať ako hasič na hasičskej stanici v Tartu. Väčšinu svojej kariéry som pracoval ako tréner, nie ako hasič

3. Na čo ste ako hasič hrdý?

Najviac hrdý som na to, keď mi moji študenti po rokoch od ukončenia štúdia dajú spätnú väzbu, že sa na mojich hodinách naozaj niečo naučili. V Estónsku je už samotná možnosť pracovať ako hasička úspechom, keďže ide o oblasť, ktorá je veľmi zameraná na mužov, a na staniciach sme mali vždy menej ako 1 % hasičiek. Musel som veľa dokázať, aby ma prijali do tímu

4. Pracovali ste už niekedy s rozšírenou alebo virtuálnou realitou? Ak áno, ako?

Pred projektmi TARGET a FIGHTARs som s rozšírenou realitou nepracoval. Mám však dlhoročné skúsenosti so školeniami s virtuálnou realitou (VR). Sám môžem vytvárať scenáre vo VR. Vytvorili sme usmernenia pre ostatných na zostavenie hodnotiacich scenárov. Školím školiteľov a hodnotiteľov na používanie VR. Študujem hodnotenia situačného povedomia založené na VR

5. Kde by ste chceli využiť rozšírenú realitu vo svojej práci?

Hlavne chcem používať AR na školenie hasičských tímov, aby robili dobrý 360° a budovali si situačné povedomie a vytvárali bezpečné plány reakcie pri incidentoch s nebezpečnými materiálmi. Pretože tam je veľmi dôležité vytvoriť realistické, autentické, komplikované, ale zároveň úplne bezpečné tréningové prostredie. Všetky fyzické činnosti, ako je obliekanie chemického obleku a dekontaminácia, majú veľmi veľa technických detailov, ktoré sa nedajú trénovať vo VR, ale mohli by sa trénovať pomocou AR. Vďaka AR by sa odborná príprava v oblasti nebezpečných materiálov stala pre študentov oveľa zmysluplnejšou.

6. Ako bude podľa vás vyzerať povolanie a výcvik hasičov o päť rokov?

V záchrannej službe pracujem niečo vyše 20 rokov a naučil som sa, že na vytvorenie udržateľných inovácií vo vzdelávacích programoch je 5 rokov príliš krátky čas. Zmena myslenia a výcviku hasičov trvá 10 rokov a verím, že aj v iných oblastiach je to rovnaké. Inovácia technológií je samozrejme veľmi rýchla a 5 rokov je dlhá doba. Aby však tieto inovácie boli použiteľné, cenovo dostupné, ľahko použiteľné atď., trvá viac ako 5 rokov, kým ich školitelia zavedú ako súčasť učebných osnov. V Estónsku už nepracuje žiadny veliteľ zásahu, ktorý by nemal skúsenosti s výcvikom založeným na virtuálnej realite. Na to, aby sme to dosiahli pre celú krajinu, sme potrebovali viac ako 10 rokov. Do roku 2031 bude v Estónsku bežný výcvik hasičov na báze AR!

Pedagogické usmernenia

Využitie rozšírenej reality pri výcviku hasičov je nová oblasť. Navrhli sme prvé nápady, ktoré technológie použiť a ktoré scenáre majú zmysel (a mnoho ďalšieho).

Dajte nám vedieť svoje názory na adresu: support@fight-ar.com

FIGHTARs_PEDAGOGICAL GUIDELINES (DRAFT)

Medzinárodné stretnutie hasičov

Od 14. a 15.10.2021 hasičská výcviková organizácia z:

 • Česká republika (SPSCH Pardubice),
 • Estónsko (Estónska akadémia bezpečnostných vied),
 • Litva (Škola pre hasičov) a
 • Slovenská republika (Žilinská univerzita)

sa v Pardubiciach stretli s IT odborníkmi z Cypru (SCP School of Certified Professionals) a s mediálno-pedagogickými odborníkmi z Nemecka (Saxon Training Company z Drážďan), aby diskutovali o využití rozšírenej reality v triedach a na živých školeniach.

Výsledkom stretnutia je štruktúrovaný proces vývoja, testovania a hodnotenia interaktívnej vizualizácie na riešenie havarovaných elektrických vozidiel (napr. záchranár, nebezpečné látky, rezanie karosérie).

Rozšírená realita a školenia naživo

Zviditeľnenie digitálneho sveta si vyžaduje normálne programátorské úsilie, najmä pri viacerých príležitostiach školenia. Existuje jedna výnimka. Aplikácia hotovej aplikácie na inteligentné okuliare. Pomocou tejto aplikácie je možné obohatiť živý prenos o hologramy. Tieto hologramy majú tvar písmena e. g. šípku.

 

Jeho použitie umožňuje audiovizuálnu podporu od veliteľa zásahu k hasičovi. Najlepšie vyhovuje poskytovanie informácií krok za krokom a najmä technických informácií. Odborník môže svoje slová podporiť geolokalizovanými hologramami v zornom poli používateľa inteligentného skla, napr. g. Microsoft HoloLens 2 (pozri nižšie). Na to je potrebný príslušný soft- a hardvér. Spoločnosť Microsoft na tento účel ponúka aplikáciu Remote assist na základe predplatného.

Školiace podujatie s rozhodovacími orgánmi hasičských škôl

V dňoch 08.-11.02.2022 boli v rámci projektu pozvaní riaditelia a vedúci oddelení zapojených organizácií na stretnutie do Vilniusu / Litva na 4-dňové strategické stretnutie o strategických a operačných možnostiach rozšírenej reality v odbornej príprave hasičov (zameranie: školenie v triede).

Počas stretnutia v priestoroch Hasičskej výcvikovej školy boli predstavené a prediskutované myšlienky a prístupy k štrukturálnej integrácii digitálno-mediálneho vzdelávania obohateného o moderné technológie, ako je rozšírená realita (AR). Ukázalo sa, že miera využívania moderných digitálnych médií sa medzi štyrmi hasičskými školami z Estónska, Litvy, Slovenska a Českej republiky líši. Estónska organizácia má dlhoročné skúsenosti s výcvikom hasičov a veliteľov zásahov pomocou virtuálnej reality. Využitie rozšírenej reality pomôže poskytnúť informácie vopred pomocou vizualizácie na objekte, ktorá poskytne napr. technické detaily.

Litovská organizácia zistila, že využitie živej podpory prostredníctvom vzdialeného školenia s rozšírenou realitou je zaujímavé. V súčasnosti sa vyhodnocujú možnosti jeho využitia pri odbornej príprave.

Stretnutie ukázalo,, že integrácia AR potrebuje problém založený appraoch a zapojenie rozhodovacích orgánov je potrebné zabezpečiť zdroje, ako aj podporu digitálnej transformácie. AR sa môže stať zvykom, a nie výnimkou.

 

Zoznámte sa s hasičmi (časť 2)

1. Ako sa voláte a kde pracujete?

Volám sa Tomas Šarauskas a pracujem v litovskej hasičskej škole.

2. Prečo ste sa stali hasičom?

K tomu, aby som sa stal hasičom, ma viedol môj otec. Už viac ako 20 rokov pracuje ako veliteľ zmeny v mojom rodnom meste. Od detstva som strávil veľa času s hasičmi. To ma asi fascinovalo.

3. Na čo ste ako hasič hrdý?

Som rád, že sa mi podarilo získať prácu v škole a vidieť a naučiť sa toľko vecí. Práca kdekoľvek inde by zabrala veľa času na získanie toľkých vedomostí.

4. Pracovali ste už niekedy s rozšírenou alebo virtuálnou realitou? Ak áno, ako?

Nie, nemám.

5. Kde by ste chceli využiť rozšírenú realitu vo svojej práci?

Ako inštruktor by som chcel, aby sa AR používala pri veľmi nebezpečných veciach, čím by sa znížilo riziko počas aktivít. ako aj modelovaním situácií pomocou rozšírenej reality, môžu byť poslucháčovi poskytnuté potrebné informácie a pokyny na vykonávanie úloh v reálnom čase.

6. Ako bude podľa vás vyzerať povolanie a výcvik hasiča o päť rokov?

Myslím si, že hasičská profesia je zotrvačná, takže sa veľmi nezmení. Samozrejme, pribudnú nové zariadenia, nové technológie, ktoré uľahčia prácu. V súčasnej situácii by sa mal výcvik presunúť na diaľkové cvičenia alebo na cvičenia s malými skupinami hasičov. V obidvoch prípadoch môže AR pomôcť ilustrovať situácie a potenciálne nebezpečenstvá.

Medzinárodné stretnutie hasičov na Cypre

Od 13. a 14.12.2021 hasičská výcviková organizácia z:

 • Česká republika (SPSCH Pardubice),
 • Estónsko (Estónska akadémia bezpečnostných vied),
 • Litva (Škola pre hasičov) a
 • Slovenská republika (Žilinská univerzita)

sa stretli v Limassole / Cyprus v priestoroch SCP School of Certified Professionals. Mediálno-pedagogickí odborníci z nemeckej vzdelávacej inštitúcie SBG Drážďany boli prakticky prítomní.

Počas dvojdňového hybridného stretnutia sa diskutovalo o aplikácii rozšírenej reality (AR), ktorá bude obsahovať napr. g. scenáre prvej pomoci a nebezpečných látok. Aplikácia bude prepojená s online vzdelávacími modulmi, ktoré sú prezentované v online systéme riadenia vzdelávania (LMS) na webovej stránke Fight-AR.com. Súčasťou systému LMS a aplikácie AR budú aj školiace prípady.

Ukážka aplikácie FIGHTARs s rozšírenou realitou

Aplikácia rozšírenej reality FIGHTARs pre inteligentné sklo Microsoft HoloLens 2 zahŕňa 4 rôzne možnosti školenia alebo scenáre školenia v triede, ako napríklad: prvá pomoc, nebezpečné látky, elektrické auto: deaktivácia batérie a rozrezanie karosérie.

Deaktivácia autobatérie

 

Prvá pomoc a nebezpečné látky

Aplikácia je prepojená so vzdelávacími modulmi na poskytovanie predbežných a ďalších odborných informácií. Nižšie nájdete náhľad do vzdelávacích modulov prvej pomoci.

Zoznámte sa s hasičmi (časť 3)

1. Ako sa voláte a kde pracujete?

Volám sa Tomaš Veliseičik a pracujem v litovskej hasičskej škole.

2. Prečo ste sa stali hasičom?

Po strednej škole som si vybral štúdium požiarnej bezpečnosti na univerzite. Počas štúdia som mal možnosť byť hasičom, takže som mohol synchronizovať štúdium a prácu, pretože som mal kompatibilný študijný a pracovný rozvrh.

3. Na čo ste ako hasič hrdý?

Už viac ako 10 rokov nie som praktizujúcim hasičom. Teraz som inštruktorom hasičov. Som hrdý na to, že učím ľudí, ako sa stať hrdinom každodenného života.

4. Pracovali ste už niekedy s rozšírenou alebo virtuálnou realitou? Ak áno, ako?

S rozšírenou realitou (VR) som ešte nepracoval, ale s virtuálnou realitou (VR) som to dokázal. V roku 2019 (IFV, Holandsko) som po prvýkrát použil VR počas výcviku na zásah pri chemických incidentoch a hasenie požiarov.

5. Kde by ste chceli využiť rozšírenú realitu vo svojej práci?

Chcel by som vidieť aplikáciu na školenia o elektrických/hybridných vozidlách. A to nielen pre nás hasičov.

6. Ako bude podľa vás vyzerať povolanie a odborná príprava hasičov za päť rokov? rokoch?

Podľa môjho chápania sa hasiči stanú záchranármi, čo je spôsobené viacerými rôznymi incidentmi a menším počtom požiarov (okrem lesných požiarov). Viac incidentov by sa mohlo vyskytnúť v prípade vozidiel na alternatívne palivá, solárnych panelov a systémov skladovania energie. Výcvik hasičov by sa mal prispôsobiť tomuto očakávanému vývoju prostredníctvom uplatňovania nových technológií.

Medzinárodné stretnutie hasičov v Nemecku

Od 12. a 13.04.2022 hasičská výcviková organizácia z:

 • Česká republika (SPSCH Pardubice),
 • Estónsko (Estónska akadémia bezpečnostných vied),
 • Litva (Škola pre hasičov) a
 • Slovenská republika (Žilinská univerzita)

sa stretli v Drážďanoch/Nemecko v priestoroch SBG Dresden. Podporu pri programovaní softvéru poskytla cyperská organizácia.

Počas dvojdňového stretnutia bol predstavený a otestovaný súčasný stav aplikácie AR: prvá pomoc, nebezpečné látky, elektrické auto: deaktivácia batérie a rozrezanie karosérie. Okrem toho sa diskutovalo o stave vzdelávacích modulov na webovej stránke Fight-ar.com.

Bol predstavený a prediskutovaný stav štyroch imerzných výcvikových centier pre výcvik hasičov v Českej republike, Estónsku, Litve a Slovenskej republike. Do októbra 2022 budú tieto štyri centrá poskytovať špecifické ponuky odbornej prípravy. V spolupráci budú slúžiť cezhraničným potrebám.

Podrobte sa skúške kyselinou: Aplikácia FIGHTARs testovaná v živom tréningu

 

Praktickí lekári testovali najnovšiu verziu aplikácie rozšírenej reality FIGHTARs. Štyri výcvikové prípady týkajúce sa prvej pomoci, nebezpečných látok, podvozku automobilu, stabilizácie a rezania a deaktivácie elektrickej autobatérie si vyskúšali hasiči z Estónska, Českej republiky, Litvy a Slovenska počas školenia v triede a naživo v Tallinne v Estónsku v dňoch 6.-9.9.2022.

Spätná väzba od odborníkov z praxe ukázala, že vybrané scenáre sú vhodné. Vždy je potrebné zohľadniť environmentálne a technické nastavenie (pozri nižšie).

 

Získané vstupné údaje boli použité na ďalšiu aktualizáciu scenárov aplikácie FIGHTARs. NapríkladE. g. viac avatarov pre scenáre prvej pomoci e. g. pre školenie sa vytvorí prípad triedenia. Tieto avatary sú natoľko integrované, že sa prekrývajú s figurínami na tréning kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR).

 

 

 

3D hologramy v reálnej veľkosti umožňujú prekrytie hologramu osobným automobilom, takže môžeme vytvárať scenáre na praktický výcvik zručností.

Demo-day: Medzinárodná konferencia na Žilinskej univerzite (Slovenská republika)

Dňa 06.10.2022 bolo viac ako 50 účastníkov z Ministerstva vnútra SR, hasičov z Hasičského záchranného zboru v Žiline, trénerov hasičov, výskumníkov a študentov svedkami prezentácie aktualizovanej hasičskej aplikácie a aktualizovaných pedagogických pokynov. Podujatie sa konalo v priestoroch Žilinskej univerzity na Slovensku. Celodenný program zahŕňal aj praktické stretnutia na troch miestach s prípadmi školenia aplikácie FIGHTARs. Spätná väzba od odborníkov z praxe bola nadšená.

Ďalšie skúšobné relácie budú záujemcom poskytnuté v Českej republike, Litve a Estónsku do apríla 2023. Sledujte novinky a pozvánky na tieto podujatia.

Vítame všetkých, ktorí chcú urobiť prvé kroky s AR

 

 

Prvá pomoc v akcii

 

 

Skupinový obrázok: Projektový tím s hasičmi zo Slovenska

Nadnárodné projektové stretnutie na Slovensku

V rámci medzinárodnej konferencie sa dňa 05. a 07.10.2022 v Žiline. Počas spoločného stretnutia partneri diskutovali o pokroku dosiahnutom v súvislosti s aplikáciou rozšírenej reality FIGHTARs, pedagogickými usmerneniami a ďalšími krokmi na obohatenie systémov riadenia vzdelávania (LMS) o ďalší obsah, ktorý bude následne ľahko dostupný buď v aplikácii FIGHTARs, alebo na webovej stránke FIGHTARs.

Partneri prehodnotili ďalšie budúce kroky “Čo by sa mohlo diať po skončení projektu?”. Pri vývoji aplikácie, ktorá by mohla byť integrovaná do výcviku alebo rozširovania digitálnych zručností hasičov / veliteľov, máme vždy na mysli vedomosti o možnostiach imerzívnej technológie vo výcviku.

 

Pedagogické usmernenia FIGHTARs: AKTUALIZOVANÉ

k dispozícii je najnovšia verzia usmernení. Vstupy z testovania v Estónsku sú integrované. Nové časti obsahujú odporúčania, čo robiť a čo nerobiť pri používaní Microsoft HoloLens 2 na školeniach, ako aj rady pre školiteľov, ako implementovať aplikáciu FIGHTARs do školení pedagogicky vhodným spôsobom.

http://fight-ar.com/wp-content/uploads/2022/10/FIGHTARs_PEDAGOGICAL-GUIDELINES_FINAL.pdf

Ak sa chcete dozvedieť základy technológie rozšírenej reality a ako ju možno implementovať do výcviku hasičov, pozrite si tento dokument. Pridajte sa k nám!

Aplikácia FIGHTARs Augmented Reality: AKTUALIZOVANÉ

Video upútavka vám poskytne aktualizovaný obsah aplikácie. Viac tu: https: //www.youtube.com/watch?v=P06kY8xbPfg

Zoznámte sa s hasičmi

1. Ako sa voláte a kde pracujete?

Volám sa Jan Meloun. Pracujem na SPSCH Pardubice ako inštruktor praktického výcviku.

 

2. Prečo ste sa stali hasičom?

Nikdy som nepracoval ako hasič, ale mám dlhoročné skúsenosti so záchranou života ako bývalý člen horskej záchrannej služby vo Veľkej Británii.

3. Na čo ste ako hasič hrdý?

Rád pomáham ľuďom, mám rád rôznorodú a fyzicky náročnú prácu a som hrdý na to, že to všetko môžem robiť a zachrániť niekomu život.

4. Pracovali ste už niekedy s rozšírenou alebo virtuálnou realitou? Ak áno, ako?

Nie, túto technológiu používam prvýkrát.

5. Kde by ste chceli využiť rozšírenú realitu vo svojej práci?

Po rozhovore s niektorými kolegami si myslím, že jednou z mnohých možností je príprava nových študentov s rôznymi simulovanými situáciami, ktoré budem môcť pripraviť pomocou tejto technológie.

6. Ako bude podľa vás vyzerať povolanie a odborná príprava hasičov za päť rokov? rokoch?

Myslím si, že táto technológia AR bude súčasťou bežného života v práci každého hasiča. Rovnako ako sme si nikdy nemysleli, že môžeme použiť signál GSM na záchranu života.

Vedecká publikácia o FIGHTARS


Hofmann, J. & Polikarpus, S.,
(2022).
Aplikácia rozšírenej reality vo výcviku hasičov: Od bezpečného k bezpečnému.
In: Zborník z konferencie o hasičskej prevencii a ochrane pred požiarmi: Wechner, R., Bues, M. & Kloos, U. (Hrsg.),
GI VR / AR Workshop 2022.
Gesellschaft für Informatik e.V.:
PUBLIKÁCIA